CEZAİ HÜKÜMLER

Ceza HükümleriGenel Hükümler

İdari para cezaları ile ilgili olarak 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Gerçek dışı beyan
Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

İdari para cezaları

 1. Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 25 YTL idari para cezası verilir.
 2. Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince, yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 50 YTL idari para cezası verilir.
 3. Mülki idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilir.
  Yurt dışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.

Bu Kanuna göre;

 1. Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde,
 2. Yetkili kurumların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum bildirimlerinde,
 3. Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen büyükana, büyükbaba veya kardeşlere ya da çocukları yanlarında bulunduranlar ile muhtarlara,
 4. Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Cumhuriyet savcılıklarına,
  bu maddede belirtilen idari para cezaları uygulanmaz.

İşlemlerde kullanılan formların muhafazası
Para cezası kararına ilişkin işlemleri kapsayan formlar her takvim yılı içinde tarih ve sıra sayılarına göre muhafaza edilir.

İdari Para Cezasının Belli Bir Süreye Kadar Uygulanmayacağına ilişkin Açıklama Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi ile “ Bu Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulama süresi içinde nüfus olaylarını nüfus mevzuatında öngörülen süreyi geçirdikten sonra bildirenler ile nüfus aile cüzdanını kaybedenlere bu Kanunun 68 nci maddesi hükmü uygulanmaz.” hükmü getirildiğinden Kanunun yayımı tarihinden itibaren uygulama süresi başlamış olup, nüfus olaylarını süresi içinde bildirmeyenler ile nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere 01.05.2006 tarihi itibarıyla idari para cezası uygulaması yapılmayacaktır.

İl Nüfus Müdürü

Amacımız hedef değil,gelişmeye doğru bir yolculuktur

 

                                     Semanur BAŞGÜL

                   Diyarbakır İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü

NÜFUS PERSONELİ ETKİNLİK VE DUYURULAR